|

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN 62/2020)

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN 62/2020)

stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Ovo pravo ostvaruju: hrvatski državljani, koji su navršili 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Pravo mogu ostvariti osobe koje nisu umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade, smješteni u Dom za starije ili udomiteljske obitelji i sl., koji nisu sklopili ugovor od doživotnom/dosmrtnom uzdržavanja. Iznimno mogu se odlučiti za povoljnije pravo.

Ujedno, korisniku i/ili članovima kućanstva prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe.

Pod prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.

U prihod se ne uračunavaju doplatak za pomoć i njegu i invalidnina prema propisima o socijalnoj skrbi, invalidnina prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, invalidnina prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kao niti naknada zbog tjelesnog oštećenja i doplatak za pomoć i njegu prema propisima iz mirovinskog osiguranja te druge naknade koje ne podliježu plaćanju poreza na dohodak prema poreznim propisima.

Pod kućanstvom se, u smislu ovoga Zakona, smatra obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, bez obzira na srodstvo.

Postupak se pokreće na zahtjev koji se predaje područnom uredu HZMO, a o pravu na nacionalnu naknadu za starije osobe rješava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 800,00 kuna mjesečno, nije nasljediva i nije prenosiva.

Similar Posts